КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІДЧОГО

Keywords: Investigator, organizational and managerial activities, organizational and managerial competence, organization, planning, interaction, competence

Abstract

The article is devoted to the definition of criteria for the formation of organizational and supervisory competence of the investigator, in particular its basic competencies. It is established that the generator of effective organizational and managerial activity of the investigator is his organizational and managerial competence, which on the one hand consists of a number of organizational and managerial competencies, and on the other – acts as a qualitative personal characteristic, which includes the ability and ability to self-organize and organize others. joint activities, influence the processes of this activity, make organizational and managerial decisions regarding pre-trial investigation. Empirically determined key competencies of the managerial competence of the investigator: purely organizational and managerial (ability to plan the disclosure and investigation of crimes, the ability to make optimal organizational and managerial decisions in the service and non-standard situations, the ability to plan and organize the work of a small team of performers, the skills of an organizational leader); communicative (the ability to express their own point of view in oral and written form, the ability to effectively organize the work of SOG) and socio-psychological (ability to manage their working time, ability to show initiative, ability to reflect). It is proved that the most important determinants of organizational and managerial competence of an investigator are ability to influence others, ability and ability to teach and educate people and a tendency to constant self-development and growth. It has been established that the competent paradigm of becoming a professional allows us to investigate personal and professional formation not only through the prism of professional-formative influence in the educational environment of higher education, but also as a form of self-education of a professional’s personality, and as a process of individual accompaniment (coach) on the path to the acmemodel of professionalism.

Author Biography

Oksana Voloshyna, National Academy of Internal Affairs

PhD in Psychology, Associate Professor, Senior Researcher at the Research Laboratory on the Problems of Psychological Support and Psychophysiological Research of the National Academy of Internal Affairs

References

Androsiuk, 2018 – Androsiuk V. H. Tsinnisni oriientatsii osobystosti yak kryterii informatsiinoi kompetentnosti slidchoho Natsionalnoi politsii Ukrainy. The 6th International youth conference «Perspectives science and education» (December 14, 2018) SLOVO/WORD. S. 465-475.

Horodetska, 2010 – Horodetska M. S. Kryminalno-protsesualna kompetentsiia slidchoho orhaniv vnutrishnikh sprav: monohrafiia / za red. L. M. Loboika; MVS Ukrainy. DD UVS. Dnipropetrovsk : Lira-LTD, 2010. 231 s.

Didenko, 2010 – Didenko O. V. Kompetentnisnyi pidkhid do profesiinoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohika i psykholohiia. Vinnytsia, 2010. Vyp. 33. S. 218-222.

Demydyshyna, 2009 – Demydyshyna N. I. Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv zasobamy modulnoi tekhnolohii navchannia: dys. ... kand. nauk z derzh. upravlinnia. Nats. akad. derzh. uprav. pry prezyd. Ukrainy. Kyiv, 2009. 274 s.

Zablotska, 2008 – Zablotska O. S. Kompetentnisnyi pidkhid yak osvitnia innovatsiia: porivnialnyi analiz.URL: http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf (data zvernennia 29.08.2019).

Karpushyna, 2018 – Karpushyna N. B. Informatsiina kompetentnist v profesiinii diialnosti slidchoho: dys. ... kand. psykh. nauk. Nats. akad. vnutr. sprav. Kyiv, 2018. 207 s.

Psykholohiia slidchoi…, 2009 – Psykholohiia slidchoi diialnosti: navchalnyi posibnyk dlia stud. vyshch. navch. zakl. / V. H. Androsiuk ta in.; za red. L. I. Kazmirenko. Kyiv : Pravova yednist, 2009. 200 s.

Sobchyk, 1990 – Sobchyk L. M. Diahnostyka mizhosobystisnykh vidnosyn: modyfikovanyi variant interpersonalnoi diahnostyky T. Liri. M.: YNFRA, 1990. 156 s.

Tsilmak, 2017 – Tsilmak O. M. Zmist skladovykh sotsialno-psykholohichnoi kompetentnosti slidchoho orhaniv dosudovoho rozsliduvannia Natsionalnoi politsii Ukrainy. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. 2017. № 2. S. 133-137.

Tsilmak, 2012 – Tsilmak O. M. Psykholohichna struktura slidchoi diialnosti. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia psykholohichna. 2012. Vyp. 2 (1). S. 330-337.

Yahupov, Svystun, 2007 – Iahupov V. V. Svystun V. I. Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity. Naukovi zapysky NaUKMA : Ser. «Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota». Vydavnychyi dim «KM Akademiia», 2007. T. 71. S. 64.

Yurydychna psykholohiia, 2010 – Yurydychna psykholohiia. Praktykum / Za L. I. Kazmirenko. Ivano-Frankivsk : Misto NV, 2010. 192 s.

Published
2019-11-14
How to Cite
Voloshyna, O. (2019). КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІДЧОГО. HUMANITARIUM, 42(1), 41-48. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-42-1-41-48
Section
Articles