ВПЛИВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ

Keywords: emotional intelligence, reflection, introspection, creative potential, socialization, self-consciousness, self-regulation, empathy, fairy tale therapy, behavioral mindset

Abstract

The article examines the influence of fiction on the development of emotional intelligence and the creative imagination of preschool children. The article considers the close relationship between the fairy tales therapy and the development of emotional intelligence that develops in preschoolers along with reflection and creative potential. Here are considered the implantation of behavioral norms of society using fiction and ability of children to reflect. Also, the article considers the expediency of guiding examples of adult behavior in different life situations. In the article are substantiated the necessity of encouraging the child in the process of knowing the fairy tales world and the importance of inducing the preschooler to the analysis of fantastic plots, establishing relationships of characters interaction, stimulation to create their own stories is substantiated. Different doctrines which are determine the influence of literature on emotional intelligence of preschoolers were analyzed. Systematic actions with children literature substantially have influence on creating new neural pathways and improves mind activity in preschoolers age were enlightened. Find out, that development of emotional potential process have its own features, however, main structure elements develops in elder preschooler age and improves along school period. Focused on basics of the development of emotional intelligence as key element of development imagination of preschool children, which are children fiction literature, short tales, fairytales and fables. It is proved that the development of emotional potential in preschool age will help to regulate own mood and behavior, will teach to cooperate with adults and peers, will help to solve socially important issues in future. The inference made that the basic thing of upbringing children contains an urgent need not only in knowledge building, but also in the development of emotional sphere.

Author Biography

Halyna Polysaeva, SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Lecturer of the Department of Management of Education and Practical Psychology SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

References

Burkova, 2010 – Burkova L. V. Sotsionomichni profesii: innovatsiyna pidhotovka spetsialistiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh: monohrafiia. Kyiv : Informatsiini systemy, 2010. 278 s.

Varlamova, Stepanov, 2002 – Varlamova E. P., Stepanov S. Yu. Psykhologiia tvorcheskoy unykalnosty. Moskva : Ynstitut psykhologii RAN, 2002. 256 s.

Vygotskyi, 2005 – Vygotskiy L. S. Psikhologiia razvitiia cheloveka. Moskva: Smisl; Eksmo, 2005. 1136 s.

Gladuell, 2010 – Gladuell M. Genii i autsaidery: Pochemu odnim vse, a drugim nychego? / per. s angl. 2-e izd. Moskva : OOO Yunaited Press. 2010. 256 s.

Gottman, Dekler, 2018 – Gottman Dzh., Dekler Dzh. Emotsionalnyy intellekt rebenka. Prakticheskoe rukovodstvo dlia roditeley. Moskva : OOO Mann, Ivanov i Ferber, 2018. 288 s.

Davydov, 2000 – Davydov V. V. Vidy obobshcheniia v obuchenii: Logiko-psykhologicheskie problemy postroeniia uchebnykh predmetov. Moskva : Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii, 2000. 480 s.

Zarytska, 2011 – Zarytska V. V. Rozvytok emotsiinoho intelektu v konteksti kompetentnisno spriamovanoi osvity. Kompetentnisno spriamovana osvita: pershyi dosvid, porivnialni pidkhody, perspektyvy: zb. Materialiv dop. uchasn. Vseukr. nauk.-prakt. konf. Kyyiv, 2011. S. 92.

Muzychuk, 2012 – Muzychuk O. O. Kazka iak zasib rozvytku osobystisnykh tsinnostei molodshykh shkoliariv. Problemy suchasnoyi psykholohiyi: zb. nauk. prats. Kamianets-Podilskyi. Aksioma, 2012. Vyp. 17. S. 317–327.

Ponomarev, 1999 – Ponomarev Ya. A. Psykhologiia tvoreniia: izbrannye psykhologicheskye trudy. Voronezh : NPO Modek. 1999. 480 s.

Savchenko, 2015 – Savchenko Yu. Yu. Rozvytok emotsiinoho intelektu uchniv molodshoho shkilnoho viku. Osvita ta rozvytok obdarovanoyi osobystosti. 2014. Vyp. № 12 (31) S. 12–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_12_5 (data zvernennia: 8.07.2019).

Published
2019-11-14
How to Cite
Polysaeva, H. (2019). ВПЛИВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ. HUMANITARIUM, 42(1), 138-146. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-42-1-138-146
Section
Articles