Formation of professional stress resistance of future heads of educational institutions at the stage of master's training

  • Halyna Meshko Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Education Management of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University https://orcid.org/0000-0002-3168-3954
  • Oleksandr Meshko PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Psychology of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University https://orcid.org/0000-0003-4463-7073
Keywords: occupational health, professional stress, stress resistance, future educational institutions principals, Master’s training.

Abstract

The article deals with the problem of professional stress resistance of future principals at the stage of master’s training. The results of studying the level of professional resistance of future principals using the Jenkinson technique for determining stress susceptibility and the SACS-strategy questionnaire and coping behavior model are presented. The state of development of the identified problem in the psychological and pedagogical science and practice of higher education institutions is analyzed. The essence of stress resistance is revealed, opportunities for preventing professional stress, the resources of stress resistance formation and ways to increase the level of stress resistance at the stage of Master’s training are identified and analyzed. The complex program of increasing the level of professional stress resistance of future principals which is aimed, first of all, at eliminating potential sources of stress in their inner world, which includes: formation of skills of productive interaction and skills of constructive conflict resolution, constructive difficulties; teaching methods of analysis, interpretation and realistic assessment of stressful situations, mastering constructive coping strategies; formulation of stress protection strategies; teaching self-regulation methods and techniques; formation of sanogenic thinking is justified, developed and implemented. The main ways of realization of the complex program are: educational activity (lecture-educational work, practical classes, performance of creative work (individual educational-research task), independent and research work of undergraduates, functioning of student problem group, individual-advisory work tasks during management practice, training practice. The role of psychological and pedagogical disciplines and, in particular, of the course “Occupational health of the teacher”, developed by the author and psychological and pedagogical training in the formation of professional stress resistance of future educational institutions principals is identified. The matters require amplification are defined. They are substantiation and implementation of antistress sanogenic psychotechnologies, technologies of the resilience formation among educational institutions principals in the system of postgraduate pedagogical education.

References

Varii, 2007 – Varii M. Y. Zahalna psykholohiia : pidruchnyk. 2-e vyd., vypr. i dop. Kyiv : «Tsentr uchbovoi literatury», 2007. 968 s.
Korolchuk, 2009 – Korolchuk V. Psykholohiia stresostiikosti osobystosti: dys. … dokt. psykhol. Nauk : 19.0.01; Instytut psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy. Kyiv, 2009. 513 s.
Kudinova, 2016 – Kudinova M. S. Porivnialnyi analiz poniat «stresostiikist» ta «emotsiina stiikist». Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii. 2016. № 1. S. 22–28.
Markovets, 2003 – Markovets O. L. Profilaktyka vynyknennia profesiinoho stresu u maibutnikh uchyteliv. Naukovi zapysky : zbirnyk naukovykh statei Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova / ukl. P. V. Dmytrenko, L. L. Makarenko. Kyiv, 2003. Vyp. LII (52). S. 87–91.
Meshko, 2018 – Meshko H. M. Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh uchyteliv do zberezhennia i zmitsnennia profesiinoho zdorov’ia : monohrafiia. Ternopil : TNPU im.V. Hnatiuka, 2018. 438 s.
Smirnov, Dolhopolova, 2007 – Smirnov B. A, Dolhopolova E. V. Psikhologiya deiatelnosti v ekstremalnykh situatsiyakh. 2-e izd., ispr., dop. Kharkov : Izd-vo Humanitarnyy tsentr, 2007. 292 s.
Tsybulska, 2000 – Tsybulska T. F. Zahalna ta prykladna psykholohiia. Yak dopomohty sobi ta inshym. Kyiv : Naukova dumka, 2000. 190 s.
Khaminich, 2016 – Khaminich O. M. Rezilientnist : zhyttiestiikist, zhyttiezdatnist abo rezilientnist? Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: psykholohichni nauky. Vyp. 6. T. 2. 2016. S. 160–165.
Ellis, Drayden, 2002 – Ellis A., Drayden U. Praktika ratsionalno-emotivnoy povedencheskoy terapiyi [per. s angl.]. Sankt-Peterburg : Rech. 2002. 352 s.
Fletcher, Sarkar, 2013 – Fletcher D., Sarkar M. Review of Psychological Resilience. European Psychologist. 2013. Vol. 18. P. 12–23. URL: https://www.researchgate.net/publication/263651506.
Published
2019-09-24
How to Cite
Meshko, H., & Meshko, O. (2019). Formation of professional stress resistance of future heads of educational institutions at the stage of master’s training. HUMANITARIUM, 43(1), 103-112. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-43-1-103-112
Section
Psychology