Theoretical conceptual construct of the ukrainian children’s subculture

  • Viktor Sitkar PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Developmental Psychology and Counselling of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University https://orcid.org/0000-0003-0465-2973
Keywords: children, subculture, children’s subculture, methodology, socio-psychological concept, subcultural map of Ukraine.

Abstract

The article presents the theoretical construct of the developed social and psychological concept of the Ukrainian children’s subculture. It is stressed, that in terms of composition this concept, as a system of scientific knowledge and form of presentation of research results, should be highlighted with regard to the following sections: basic ideological methodologies (general provisions); conceptual and categorical apparatus; conceptual methodologies (theoretical and methodological grounds); conceptual core (research principles); main content meaning (content and semantic content); psycho-socio-cultural conditions for the effective functioning and development of children’s subculture; verification. Interaction of various levels of methodology with certain aspects of children’s subculture has been considered in this research. Among the level of methodology the highest level is maintained by the philosophical methodology of science, which performs an integrative function in cognition of a phenomenon, summing up the dissected points of view. It is emphasized that within the limits of a study all levels of methodology are closely intertwined, although each of them has its own function, whereas the philosophical level acts as the substantive basis of methodological knowledge. Levels of methodology set the logic of the subject of research, formulation of tasks, analysis and clarification of concepts, the development of general and specific methodological principles and procedures. Nowadays there is a certain delineation of two vectors of development in the subculture sphere of Ukraine – «socially oriented» and «nationally oriented». The suggested in this research theoretical conceptual construct of the children’s subculture with sufficient empirical content of each section will allow to enrich the scientific data bank on the problem of the Ukrainian children’s subculture, which has its own mental, regional, age and multi-ethnic peculiarities, and contribute to the creation of «children’s subcultural map of Ukraine».

References

Bazovyi komponent…, 2012 – Bazovyi komponent doshkilnoi osvity. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini.
Bohush, 2003 – Bohush A. M. Paradyhma dytynstva u konteksti rozvytku osobystosti doshkilnyka. Humanitarnyi visnyk Pereiaslav-Khmelnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. Skovorody : Naukovo-teoretychnyi chasopys. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2003. S. 92–99.
Varianytsia, 2005 – Varianytsia L. Dytiacha subkultura – vazhlyvyi chynnyk sotsializatsii dytyny. Tsinnisni priorytety osvity u KhKhI stolitti: oriientyry ta napriamky suchasnoi osvity: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiia, 2-5 zhovtnia 2005. Luhansk : LNPU im. Tarasa Shevchenka, 2005. Ch. 3. S. 57–67.
Zaharnytska, 2011 – Zaharnytska I. I. Sotsiolohichni osmyslennia fenomenu dytynstva. Humanitarnyi visnyk ZDIA. 2011. № 47. S. 229–236.
Karpenko, 1998 – Karpenko Z. S. Aksiopsykholohiia osobystosti. Kyiv : TOV «Mizhnarodna finansova ahentsiia», 1998. S. 3–4.
Karpenko, 2006 – Karpenko Z. S. Kartohrafiia intehralnoi subiektnosti. Liudyna, Subiekt, Vchynok. Kyiv : Lybid, 2006. S.159.
Metodolohiia …, 2019 – Metodolohiia pedahohichnoho doslidzhennia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kontseptsiia (data zvernennia: 05.06.2019).
Myronenko, 2015 – Myronenko H. V. Chas virtualnoho zhyttia : monohrafiia. NAPN Ukrainy, Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii. Kyiv : Imeks-LTD, 2015. 134 s.
Novyi slovnyk…, 2008 – Novyi slovnyk inshomovnykh sliv : blyzko 40000 sl. i slovospoluchen / L. I. Shevchenko, O. I. Nika, O. I. Khomiak, A. A. Demianok ; za red. L. I. Shevchenko. Kyiv : ARII, 2008. 672 s.
Polishchuk, 2005 – Polishchuk V. M. Kryza 7 rokiv: fenomenolohiia, problemy : navchalnyi posibnyk. Sumy : VTD «Universytetska knyha», 2005. 118 s.
Surmin, 2006 – Surmin Yu. P. Maisternia vchenoho : pidruchnyk dlia naukovtsia. Kyiv : Navchalno-metodychnyi tsentr «Konsortsium z udoskonalennia menedzhment-osvity v Ukraini», 2006. S. 38.
Tatenko, 2017 – Tatenko V. Metodolohiia subiektno-vchynkovoho pidkhodu: sotsialno-psykholohichnyi vymir: monohrafiia. Kyiv : Milenium, 2017. 184 s.
Published
2019-09-24
How to Cite
Sitkar, V. (2019). Theoretical conceptual construct of the ukrainian children’s subculture. HUMANITARIUM, 43(1), 130-142. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-43-1-130-142
Section
Psychology