Religious complex of Ukraine in the coordinates of modern globalization processes

  • Viktor Voinalovych Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Ethnopolitology I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: Party-Soviet religious policy, national and religious renaissance, inter- confessional conflicts, conflict and integration potential of religion, religious self-identification, socio- cultural transformations.

Abstract

Mainstreams of religious renaissance in the contemporary world and active presence of religion in global politics and international relations are under analyses. The author argues in favor of the statement that turbulent religious renaissance in 1980–1990 in Ukraine with its burning Orthodox– Greek-Catholic and inter-Orthodox conflicts were caused by Party-Soviet religious politics. The attention is paid to two-way influence between the character of socio-cultural transformations and the dynamic of changes in religious complex in Ukraine, conclusions are drawn and proposals towards state politics for national consolidations with active involvement of religion and religious organizations are formulated.

The powerful intrusion of religion into a large politics, the actualization of its role in global transformations and the processes of regional change at the end of the 20th and the beginning of the 21st century clearly manifested themselves in Ukraine, where "the return of religion" is closely linked to nation-building and socio-political transformations, and the religious rise of the late 1980s and 1990s was inseparable from the rise of the national and from the first steps of the Ukrainian statehood. Such a relationship of religion with political and social transformations, which on the Ukrainian soil, under considerable internal and external influences, is characterized by a rather unsystematic, ambiguous and unpredictable nature, necessitates a special need for finding effective ways of ensuring interconfessional agreement and understanding, finding optimal models of partnership relations of the church, society and state, effective mechanisms of involving the integrative potential of the religious complex to the affairs and strengthening of national unity and consolidation of Ukrainian society.

It is proved that the state policy of national-civil consolidation and active involvement in this process of the integrative potential of religion and religious organizations in Ukraine should be implemented in compliance with certain principles and be guided by a comprehensive solution of priority tasks.

References

Analitychna dopovid… 2017 – Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2017 rotsi». – Kyiv: NISD, 2017. – S. 309–314. URL:
http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Poslanya_druk_fin.pdf
Zhan-Pol, 2006 – Villem Zhan-Pol. Yevropa ta relihii. Stavka KhKhI-ho stolittia / Per. z fr. – K.: Duh i litera, 2006. – 331 s.
Voinalovych, 2017 – Voinalovych V. Dynamika konfesiinykh protsesiv u suchasnii Ukraini: instytutsiini ta identyfikatsiini aspekty // Etnopolitychnyi kontekst sotsiokulturnykh transformatsii u suchasnii Ukraini / red. kol. O.Rafalskyi (holova), V.Voinalovych, L.Nahorna. – K.: IPiEND im. I.F.Kurasa NAN Ukrainy. 2017. – 512 s.
Hantinhton, 2006 – Hantinhton S. Protystoiannia tsyvilizatsii ta zmina svitovoho poriadku. – Lviv. – 2006. – 474 s.
Bell, 1977 – Daniel Bell. The Return of the Sacred? The Argument on the Future of Religion // The British Journal of Sociology. – Vol. 28. – №4. – December 1977. – P. 419-449.
Yelenskyi, 2000 – Yelenskyi V. Relihiia i «perebudova» // Liudyna i svit. – 2000. – Lystopad-hruden. – S. 11–21.
Yelenskyi, 2013 – Yelenskyi Viktor. Velyke povernennia: relihiia u hlobalnii politytsi ta mizhnarodnykh vidnosynakh kintsia KhKh – pochatku KhKhI stolittia: monohrafiia. – Lviv: Vydavnytstvo Ukrainskoho katolytskoho universytetu, 2013 – 504 s.
Zvernennia… 2017 – Zvernennia Vseukrainskoi Rady Tserkov i relihiinykh orhanizatsii, a takozh okremykh tserkov Ukrainy z pryvodu aktualnykh podii i problem // Tserkva, suspilstvo, derzhava u protystoianni vyklykam i zahrozam sohodennia (informatsiini materialy). – Kyiv: Tsentr Razumkova, 2017. – S. 3–13.
Zdioruk, 2005 – Zdioruk S.I. Suspilno-relihiini vidnosyny: vyklyky Ukrainy XXI stolittia: Monohrafiia.
– K.: Znannia Ukrainy, 2005. – 552 s.
Korm, 2012 – Zhorzh Korm. Relyhyoznыi vopros v KhKhI veke. Heopolytyka y kryzys postmoderna. – M.: Ynstytut Obshchehumanytarnыkh yssledovanyi, 2012. – 288 s.
Miuller, 2015 – Miuller Dennys. Razum, relyhyia, demokratyia / Dennys Miuller: per. s anhl.
A.A.Smoliarova. – Moskva: Mыsl, 2015. – 560 s.
Parashchevin, 2004 – Parashchevin M.A. Intehratyvna rol relihiii: istoryko-sotsiolohichnyi narys. – K.: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, 2004. – 152 s.
Pakhlovska, 2015 – «Ukraina mozhe isnuvaty lyshe v odnomu tsyvilizatsiinomu vymiri – yevropeiskomu. Inakshe na nei chekaie nebuttia». Interv’iu z Oksanoiu Pakhlovskoiu // Dzerkalo tyzhnia. – 2015. – №15(211). – 25.04-15.05.
Relihiia, Tserkva, suspilstvo i derzhava …, 2017 – Relihiia, Tserkva, suspilstvo i derzhava: dva roky pislia Maidanu (informatsiini materialy). URL: http://www.razumkov.org.ua/upload/Religiya_200516_A4. compressed.pdf ; Relihiia i tserkva v ukrainskomu suspilstvi: sotsiolohichne doslidzhennia // Tserkva, suspilstvo, derzhava u protystoianni vyklykam i zahrozam sohodennia (informatsiini materialy). – Kyiv: Tsentr Razumkova, 2017. – S. 23-48.
Jenkins, 2002 – Philip Jenkins. The Next Christianity // Atlantic Monthly. – 2002. – October. – P. 54.
Shuba, 1999 – Shuba O.V. Relihiia v etnonatsionalnomu rozvytku Ukrainy (politolohichnyi analiz). – K.: Krynytsia, 1999. – 324 s.
Published
2018-03-15
How to Cite
Voinalovych, V. (2018). Religious complex of Ukraine in the coordinates of modern globalization processes. HUMANITARIUM, 40(3), 28-40. Retrieved from https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/436
Section
Philosophy