Scientific measures to provide the rights of national minorities after declaring the independence of Ukraine

  • Oleksiy Lyashenko PhD in Historical Sciences, a Researcher at the Institute for Political and Ethnic Studies named after. I. F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: national minorities, indigenous peoples, state ethnopolitics, legislation.

Abstract

That article presents scientific discourse of the process of forming Ukrainian legislation in the field of interethnic relations and ensuring the rights of national minorities. On the basis of analysis of the studies of lawyers, political scientists, historians, philosophers, and sociologists, the main stages of the formation of legislation in the field of ensuring rights of national minorities are determined. The scientists' estimations of the existing legislation on ensuring the rights of national minorities are summarized. Besides that, researchers pointed on some critical issues. The directions proposed by the scientists for further improvement of the legislation on ensuring the rights of national minorities are determined.

In the process of the formation of domestic legislation in the field of interethnic relations and the provision of national rights, four chronological stages are distinguished. Typically, three blocks of normative-legal documents can be distinguished in this area: 1) normative legal acts that declared the key rights of national minorities; 2) Constitution of Ukraine, which defined the concept of Ukrainian people and structural ethnic components of Ukrainian society; 3) international legal documents and norms that are an integral part of Ukrainian legislation.

It was found that mostly scientists highly appreciate Ukrainian legislation in the field of regulation of inner relations and provision of the rights of national minorities. In particular, it is marked by its democratic character, recognition of national rights of an individual as an essential part of human and civil rights, respect to the balance of national and ethnic interests, etc. The compliance of Ukrainian legislation with international legal standards is also noted.

At the same time, researchers pointed a number of shortcomings in the legislation on regulation of interethnic relations and protection of the rights of national minorities. First of all, it is a question of the general inconsistency of the legislative framework, the existence of legal conflicts.

Separately, researchers point at not always successful mechanical transfer of the Ukrainian political and legal space of European norms and standards, without taking into account some inner specifics. Urgent areas of improvement of legislation and state policy in the ethno-national sphere are the definition of legal status of the structural ethno-components of Ukrainian society written in the Constitution of Ukraine, the adoption of the law among autochthonic people at the legislative level. The primary task, according to scientists, is to adopt the conceptual strategy of ethno-national policy of the state.

References

Antoniuk,1999 – Antoniuk O. V. Etnopolityka v Ukrayini: istoriia i suchasnyi stan / O. V. Antoniuk // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 1999. – № 4. – S. 15-28
Antoniuk,1999 – Antoniuk O. V. Formuvannia etnopolityky Ukrainskoyi derzhavy: istorychni ta teoretyko-metodolohichni zasady / O. V. Antoniuk. – K., 1999. – 284 s.
Babin, 2005 – Babin B. V. Konstytutsiino-pravovyi status korinnykh narodiv Ukrainy : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.02 / B.V. Babin ; Odes. nats. yuryd. akad. — O., 2005. — 19 s.
Vasylenko, 2006 – Vasylenko V. Yaki movy v Ukraini potrebuiut osoblyvoho zakhystu. Koliziia mizh natsionalnym zakonom i mizhnarodnymy zoboviazanniamy derzhavy / V. A. Vasylenko : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://dt.ua/article/print/POLITICS/yaki_movi_v_ukrayini_potrebuyut_osoblivogo_zahistu_ koliziya_mizh_natsionalnim_zakonom_i_mizhnarodnim.html
Yevtukh, 1997 – Yevtukh V. B. Etnopolityka v Ukrayini: pravnychyi ta kultorolohichnyi aspekty /
V. B. Yevtukh. – K.: Feniks, 1997. – 214 s.
Kolisnyk, 2003 – Kolisnyk V. P. Konstytutsiino-pravovi problemy rehuliuvannia mizhnatsionalnykh vidnosyn v Ukrayini v umovakh stanovlennia pravovoyi derzhavy : Avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.02 / V. P. Kolisnyk ; Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya.Mudroho. — Kh., 2003.
– 36 s.
Kotyhorenko, 2008 – Kotyhorenko V. O. Shchodo stratehiyi derzhavnoyi etnonatsionalnoyi polityky /
V. O. Kotyhorenko // Stratehichni priorytety. – 2008. – № 1(6). – S. 40-52
Kotyhorenko, Panchuk, 1997 – Kotyhorenko V., Panchuk M. Natsionalni menshyny Ukrayiny i derzhavna nezalezhnist / V. O. Kotyhorenko, M. I. Panchuk // Nezalezhnist Ukrayiny: istorychni vytoky ta perspektyvy. – K., 1997. – S. 177-178
Kuras, 1999 – Kuras I. F. Etnopolityka: Istoriia ta suchasnist. Statti, vystupy, interviu 90-kh rokiv /
I. F. Kuras. – K.: IPiEND, 1999. – 656 s.
Kuts, 2005 – Kuts Yu. O. Etnonatsionalni derzhavotvorchi protsesy v Ukrayini (upravlinskyi aspekt) : avtoref. dys. … d-ra nauk z derzhavnoho upravlinnia : 25.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia» / Yu. O. Kuts. – K., 2005. – 31 s.
Marmazov, Piliaiev, 1999 – Marmazov V. Ye., Piliaiev I. S. Ukrayina v polityko-pravovomu prostori Rady Yevropy: dosvid i problemy / V. Ye Marmazov, I. S. Piliaiev. – K.: Venturi, 1999. – 400 s.
Nadolishnii, 1999 – Nadolishnii P. I. Rozbudova novoyi systemy vriaduvannia v Ukrayini: etnonatsionalnyi aspekt. (Teoretyko-metodolohichnyi analiz): Monohrafiia / P. I. Nadolishnii.
– K.; Odesa: Vyd-vo UADU; Astroprynt, 1999. – 304 s.
Padalka, 1997 – Padalka S. S. Konstytutsiinyi protses v umovakh nezalezhnoi Ukrayiny / S. S. Padalka
// Nezalezhna Ukraina: istorychni vytoky ta perspektyvy: Mat. nauk.-prakt. konf., 22 serp. 1996 r. K., 1997
Radchuk, 2003 – Radchuk V. Zakhid ie zakhid, a skhid ie skhid... Pro tsinu bukvalizmu y domyslu /
V. D. Radchuk : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://universum.lviv.ua/previous- site/archive/journal/2004/radch_5_06.html
Rafalskyi, 2000 – Rafalskyi O. O. Natsionalni menshyny Ukrayiny u XX stolitti: Istoriohrafichnyi narys
/ O. O. Rafalskyi. – K.: Plius, 2000. – 447 s.
Riaboshapko, 2002 – Riaboshapko L. I. Pravove stanovyshche natsionalnykh menshyn v Ukrayini (1917-2000) : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk : 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava. Istoriia polit. i pravovykh vchen» / L. I. Riaboshapko. – Kharkiv, 2002. – 28 s.
Chyzh, 2001 – Chyzh I. S. Ukraina v Radi Yevropy / I. S. Chyzh. – K.: Parl. vyd-vo, 2001. – 384 s.
Shulga, 1997 – Shulga N. A. Russkaya kultura v Ukraine: politiko-pravovoy, sotsyalnyy status /
N. A. Shulga // Dialog ukrainskoy i russkoi kultur v Ukraine: Materialy konferentsii. – K., 1997. – S. 10-14
Yankovska, 2012 – Yankovska H. V. Istoriia pryiniattia i ratyfikatsii v Ukrayini Yevropeiskoyi khartii rehionalnykh mov abo mov menshyn: problemy ta perspektyvy / H. V. Yankovska // Pravo i suspilstvo. – 2011. – № 3. – S. 65-70
Published
2018-03-15
How to Cite
Lyashenko, O. (2018). Scientific measures to provide the rights of national minorities after declaring the independence of Ukraine. HUMANITARIUM, 40(3), 106-117. Retrieved from https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/445
Section
Philosophy