National minorities of Ukraine in geopolitical dimensions of the first world war: historicaly-political discourse

  • Vitaliy Kotsur PhD (Politology), senior research scientist of department of national minorities of I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. https://orcid.org/0000-0001-6647-7678
Keywords: historical and political discourse, World War I, political processes, national movements, national minorities of Ukraine, Austro-Hungarian Empire, Russian Empire.

Abstract

This article exposes historical and political discourse of socio-political activity of national minorities of Ukraine in geopolitical dimensions of the First World War. Features of participation of Ukrainian national minorities in political processes during the First World War (1914-1918) were clarified.

Core features of scientific discourse about the problem of national minorities in political processes in 1914-1918 were found out. Causations and effects of the development of national movements during those years are identified. Specifics of national movements in the Dnieper and Western Ukraine were distinguished. Regularities between laws and national politics of Austro-Hungarian Empire and Russian Empire were defined. Priority areas of scientific affairs among the problems of national issues during the period of First World War are determined. Participation of ethnic communities in the First World War, especially organization of national movements, situation among national minorities in conditions of military actions, politics of the governments of Austro-Hungarian and Russian empires in the field of ethno-national relations, etc., were investigated. It was revealed that historical reasons, background, preparations and course of events of the First World War remains one of the top subjects of active scientific research among modern historians. An important place in that list of themes is taken by research of national issues in Europe and Russian Empire. Authors draw our attention on persecution of ethnic communities, deportations (of Germans, Austrians, Hungarians, Jews, etc.), massacres, and harassments of ethnic communities living near the frontline area. Such situation led to the sharpening of national question and spreading of movements aimed at national self-determination.

References

Adamovs'kij, 2016 – Adamovs'kij V. І. Deportacіya naselennya Ukraїni za nacіonal'nimi oznakami v roki Pershoї svіtovoї vіjni / V. І. Adamovs'kij // Vіsnik Kam’yanec'-Podіl's'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Іvana Ogієnka. – K-P. : Іstorichnі nauki, 2016. – № 9. – S. 219-232.
Bіlobrovec', 2014 – Bіlobrovec' O. M. Pol's'ka presa v gromads'ko-polіtichnomu zhittі Ukraїni v roki pershoї svіtovoї vіjni / O. M. Bіlobrovec' // Intermarum, 2014. № 1. S. 173-182.
Bіlobrovec', 2015 – Bіlobrovec' O. M. Polіtichnі nastroї pol's'kogo naselennya v Ukraїnі u 1914-1916 rr. / O. M. Bіlobrovec' // Vіsnik Kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іm. Tarasa Shevchenka. K. : Іstorіya, 2015. №. 3 –S. 4-8.
Bіlobrovec', 2015 – Bіlobrovec' O. M. Socіogumanіtarnij prostіr polyakіv Volinі u roki Pershoї svіtovoї vіjni. / O. M. Bіlobrovec' // Vіsnik KNLU. Serіya Іstorіya, ekonomіka, fіlosofіya, 2015. № 20. S. 99-104.
Bіlobrovec', 2015 – Bіlobrovec' O. M. Suspіl'no-polіtichnі orієntacії polyakіv Ukraїni v roki Pershoї svіtovoї vіjni / O. M. Bіlobrovec' // INTERMARUM: іstorіya, polіtika, kul'tura, 2015. – №. 2. – S. 106-118.
Vengers'ka, 2014 – Vengers'ka V. Ukraїns'ke pitannya naperedodnі ta v umovah Pershoї svіtovoї vіjni / V. Vengers'ka // Vіsnik Kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka. K. : Іstorіya, 2014. № 3. S. 8-11.
Golovchenko, Soldatenko, 2009 – Golovchenko V. І., Soldatenko V. F. Ukraїns'ke pitannya v roki Pershoї svіtovoї vіjni: Monografіya. / K. : Parlaments'ke vidavnictvo, 2009. 448 s.
Gorban', 2006 – Gorban' T. Ukraїncі Zakarpattya v roki Pershoї svіtovoї vіjni: etnopolіtichnij aspekt. / T. Gorban' // Naukovі zapiski Іnstitutu polіtichnih і etnonacіonal'nih doslіdzhen'
іm. І. F. Kurasa NAN Ukraїni – K. : ІPіEND іm. І. F. Kurasa NAN Ukraїni, 2006. № 29. S. 55-67.
Docenko, 2014 – Docenko V. O. Єvrejs'kі gromads'kі ob’єdnannya ukraїns'kih gubernіj Rosіjs'koї іmperії u roki Pershoї svіtovoї vіjni / V. O. Docenko // Naukovі zapiski Vіnnic'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Mihajla Kocyubins'kogo. Serіya : Іstorіya : Zbіrnik naukovih prac' [za zag. red. prof. O. A. Mel'nichuka] – V. : DP «Derzhavna kartografіchna fabrika», 2014. № 22. S. 29-33.
Drozdov, 2017 – Drozdov V. Etnіchnij sklad mіs'kogo naselennya Pіvdennoї Bessarabії naprikіncі HІH – na pochatku HKH st. (za materіalami ofіcіjnoї statistiki). Mіgracії v іstorії і etnіchnih procesah Ukraїni / V. Drozdov // Odes'kі etnografіchnі chitannya: Zbіrka naukovih prac': naukove vidannya. [za red. V. G. Kushnіra] – O. : Odes'kij nacіonal'nij unіversitet іm. І. І. Mechnikova, 2017. – S. 135-145.
Zakarpattya v etnopolіtichnomu..., 2008 – Zakarpattya v etnopolіtichnomu vimіrі / K. : ІPіEND іm. І.F. Kurasa NAN Ukraїni, 2008. 682 s.
Klim’yuk, 2017 – Klim’yuk U. «Ukraїns'ko-pol's'kі vzaєmini u roki Pershoї svіtovoї vіjni v kontekstі nacіotvorennya» / U. Klim’yuk // K. : Ukraїns'kij іstorichnij zbіrnik, 2017. №. 19 S. 161-174.
Kudryachenko, 1994 – Kudryachenko A. Nіmcі Ukraїni: minule і s'ogodennya / A. Kudryachenko // Rozbudova derzhavi, 1994. – №5 S. 19-23.
Lazarovich, 2013 – Lazarovich M. Bolgars'ka nacіonal'na menshina Ukraїni naperedodnі nacіonal'noї revolyucії 1917-1921 rr. / M.Lazarovich // H. : Drinovs'kij zbіrnik, 2013. – № 6 – S. 187-195.
Lazarovich, 2014 – Lazarovich M. Rosіjs'ka nacіonal'na menshina Ukraїni u HІH – na pochatku HKH stolіttya: socіal'no-ekonomіchnij vimіr / M. Lazarovich // Ukraїns'ka nauka: minule, suchasne, majbutnє, 2014. № 19 S. 84-94.
Lihachova, 2014 – Lihachova T. M. Pracevlashtuvannya pol's'kih bіzhencіv za chasіv perebuvannya u vnutrіshnіh gubernіyah Rosіjs'koї іmperії v roki Pershoї svіtovoї vіjni / T. M. Lihachova // H.: Vіsnik NTU «Harkіvs'kij polіtekhnіchnij іnstitut», 2014. № 25 S. 70-81.
Lozins'ka, 2008 – Lozins'ka І. G. Ukraїns'ka іstorіografіya Pershoї svіtovoї vіjni: stan ta perspektivi doslіdzhen' / І. G. Lozins'ka // Vidavnictvo Nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtekhnіka» – L. : L'vіvs'ka polіtekhnіka, 2008. S. 139-144.
Lozins'kij, 2016 – Lozins'kij A. Suchasna іstorіografіya pro sutnіst' і zmіst «ukraїns'kogo pitannya» naperedodnі pershoї svіtovoї vіjni / A. Lozins'kij // Problemi gumanіtarnih nauk. Serіya «Іstorіya» – Drogobich, 2016. № 38. S. 150-165.
Lor, 2012 – Lor E. Russkij nacionalizm i Rossijskaya imperiya: Kampaniya protiv «vrazheskih poddannyh» v gody Pervoj mirovoj vojny / E. Lor // Perevod s anglijskogo V. Makarova. M. : Novoe literaturnoe obozreniya, 2012. 304 s.
Mazur, Baran, 2014 – Mazur O. YA., Baran І. V. Ukraїns'ke pitannya v polіticі velikih derzhav naperedodnі velikoї vіjni (1914-1918 rr.). / O. YA. Mazur, І. V. Baran // Vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtekhnіka» : zbіrnik naukovih prac'. – L. : Vidavnictvo L'vіvs'koї polіtekhnіki, 2014. № 784 S. 70-75.
Makarenko, 2013 – Makarenko T. Pitannya prav nacіonal'nih menshin u programah partіj samostіjnic'kogo spryamuvannya za dobi Ukraїns'koї Central'noї Radi / T. Makarenko // Mandrіvec', 2013. № 4. S. 27-30.
Mihajlov, 2017 – Mihajlov O. Znachennya mіgracіjnih procesіv dlya formuvannya kreditno-bankіvs'koї sistemi Bessarabs'koї gubernії. Mіgracії v іstorії і etnіchnih procesah Ukraїni / O. Mihajlov // Odes'kі etnografіchnі chitannya: Zbіrka naukovih prac': naukove vidannya. Za red. V.G. Kushnіra. O. Odes'kij nacіonal'nij unіversitet іm. І. І. Mechnikova, 2017. S. 271-277.
Morushko, 2000 – Morushko O. O. Pol'ske pitannya na pochatku Pershoї svіtovoї vіjni. / O. O. Morushko // Vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtekhnіka» : zbіrnik naukovih prac'. L. : Vidavnictvo L'vіvs'koї polіtekhnіki, 2014. № 408 S. 183-187.
Nacіonal'nі menshini Ukraїni u HKH stolіttі: polіtiko-pravovij aspekt, 2000 – Nacіonal'nі menshini Ukraїni u HKH stolіttі: polіtiko-pravovij aspekt / Za red. І. F. Kurasa // K. : ІPіEND, 2000. – 356 c.
Pater, 2017 – Pater І. Ukraїncі ta polyaki u Galichinі (berezen' 1917 – lyutij 1918) / І. Pater // Ukraїna: kul'turna spadshchina, nacіonal'na svіdomіst', derzhavnіst'. L. : 2017. №. 29. S. 343-360.
Pogulyaєv, 2016 – Pogulyaєv O. Nacіonal'nі menshini Pravoberezhnoi Ukraini naperedodnі revolyucії / O. Pogulyaєv // Naukovі zapiski Nacіonal'nogo unіversitetu «Ostroz'ka akademіya». O.: Serіya «Іstorichnі nauki», 2016. №. 25. S. 65-72.
Rudnic'ka, 2015 – Rudnic'ka N. Gromads'ke zhittya єvreїv Volins'koї gubernії v roki Pershoї svіtovoї vіjni / N. Rudnic'ka // Materіali VІІІ Volins'koї Vseukraїns'koї naukovoї іstoriko-kraєznavchoї konferencії [za zag. red. prof. G. M. Starodubec']. ZH. : 2015. S. 188-191.
Sulyak, 2014 – Sulyak S. G. Otnoshenie administracii Bessarabii k prozhivavshim na territorii gubernii poddannym Avstro-Vengrii v gody Pervoj mirovoj vojny / S. G. Sulyak // Rusin. Mezhdunarodnyj istoricheskij zhurnal. – Kishinev : Obshchestvennaya associaciya «Rus'», 2014. № 3(37). S. 126-141.
Tatarinov, 2017 – Tatarinov І. Mіgracіjnij ruh naselennya v Bessarabії pіd chas Pershoї svіtovoї vіjni / І. Tatarinov // Mіgracії v іstorії і etnіchnih procesah Ukraїni. Odes'kі etnografіchnі chitannya: Zbіrka naukovih prac': naukove vidannya. [za red. V.G. Kushnіra]. O. : Odes'kij nacіonal'nij unіversitet іm. І. І. Mechnikova, 2017. S. 348-359.
Terlyuk, 2015 – Terlyuk І. Rosіyani v Ukraїnі: іstorichnі osoblivostі zaselennya ta formuvannya socіal'nogo і polіtiko-pravovogo status / І. Terlyuk // Vіsnik L'vіvs'kogo unіversitetu. Serіya іstorichna. – L. : 2015. № 51. S. 303-324.
Tivodar, 2010 – Tivodar M. Etnodemografіchnі procesi na Zakarpattі (І – pochatok ІІІ tisyacholіttya) / M. Tivodar // Narodna tvorchіst' ta etnografіya, 2010. № 1. S. 4-31.
Turchenko, 2003 – Turchenko G. F. Zmіni v etnіchnomu skladі naselennya Pіvdennoukraїns'kogo regіonu u roki Pershoi svіtovoi vіjni / G. F. Turchenko // Kul'tura narodov Prichernomor'ya, 2003. № 43. S. 202-207.
Turchenko, 2015 – Turchenko G. F. Pіvdennoukraїns'kij faktor u Pershіj svіtovіj vіjnі / G. F. Turchenko // Naukovij vіsnik Diplomatichnoї akademії Ukraїni, 2003. № 9. S. 372-384.
Tuchins'kij, 2015 – Tuchins'kij V. A. «Bessarabs'ke pitannya» u mіzhnarodnih vіdnosinah na zavershal'nomu etapі Pershoї svіtovoї vіjni ta u pershі povoєnnі roki / V. A. Tuchins'kij // Narodi svіtu і Velika vіjna 1914-1918 rr.: materіali Vseukraїns'koї naukovoї konferencії 3-4 kvіtnya 2015 r. Vіnnicya : «Nіlan-LTD», 2015. S. 101-108.
Ukraїns'ke suspіl'stvo na shlyahu..., 2014 – Ukraїns'ke suspіl'stvo na shlyahu do polіtichnoї nacії: іstorіya і suchasnіst': kolektivna monogr. / ker. kol. avt. і nauk. red. d.polіt.n., prof. І. D. Dudko // Іnstitut іstorії ukraїns'kogo suspіl'stva DVNZ «Kiїvs'kij nacіonal'nij ekonomіchnij unіversitet іmenі Vadima Get'mana» K. : KNEU, 2014. 478 s.
Cheremіsіn, 2017 – Cheremіsіn O. V. Plani polіtichnih partіj na reformuvannya mіs'kogo samovryaduvannya na pochatku XX st. / O. V. CHeremіsіn // Lіteratura ta kul'tura Polіssya. Serіya: Іstorichnі nauki, 2017. № 87. S. 103-113.
Yadlovs'ka, 2016 – Yadlovs'ka O. S. Dіyal'nіst' єvrejs'kih partіj ta gromads'ko-polіtichnih organіzacіj u Pіvdennoukraїns'komu regіonі na pochatku HKH st. / O. S. Yadlovs'ka // Naukovі pracі CHornomors'kogo derzhavnogo unіversitetu іmenі Petra Mogili kompleksu «Kiєvo-Mogilyans'ka akademіya». Serіya: Іstorіya, 2016. T. 282, vip. 270. S. 31-37.
Yadlovs'ka, 2011 – Yadlovs'ka O. S. Etnіchnij sklad sіl's'kogo naselennya Pіvdnya Ukraїni naperedodnі 1917 r. / O. S. Yadlovs'ka // CHornomors'kij lіtopis, 2011. № 3. S. 83-86.
Yadlovs'ka, 2013 – Yadlovs'ka O. S. Prava nacіonal'nih menshin u rozrіzі programnih dokumentіv ukraїns'kih partіj v dobu Central'noї Radi / O. S. Yadlovs'ka // Kul'tura narodov Prichernomor'ya, 2013. № 265. S. 128-130.
Published
2019-04-26
How to Cite
Kotsur, V. (2019). National minorities of Ukraine in geopolitical dimensions of the first world war: historicaly-political discourse. HUMANITARIUM, 41(3), 58-70. Retrieved from https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/459
Section
Philosophy