Training of future teachers in colleges: pedagogical constituent

  • Olexandr Bihun postgraduate student of the Department of Pedagogy SHEI «Pereiaslav- Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University». https://orcid.org/0000-0002-7068-049X
Keywords: theoretical teacher training, practical teacher training, pedagogical conditions, future teachers, colleges, pedagogical competency, pedagogical training, system of education.

Abstract

The content of pedagogical competency in the course of training of future teachers in colleges of Ukraine is analyzed; the following substantive constituents are singled out: didactic, upbringing and organizational. The concept of pedagogical training of future teachers is defined, its main structural elements are outlined: theoretical pedagogical knowledge, practical skills, personal qualities of a teacher. The following components of pedagogical training are backgrounded: methodological, substantive, procedural, organizational, technical, practical.

Taking into consideration the practical educational experience of the pedagogical colleges of Volyn and Lviv regions, the following pedagogical conditions for future teachers’ pedagogical competency formation are defined: provision of future teachers’ positive motivation for mastering pedagogical disciplines; selection and structuring of the content of education and organization of pedagogical practice; selection of forms, methods and means of training, introduction of professionally oriented teaching technology.

The actualization of the introduction of modern technological approaches to new generation teacher training is highlighted, which, in its turn, presupposes changes in the objectives, content, methods and forms of the organization of the educational process, its control and effectiveness.

It has been ascertained that future teachers’ pedagogical training in colleges combines the theoretical and practical components of the educational process, includes the analysis of this country’s pedagogical traditions, world experience in teaching and upbringing, mastering the theory and technology of the pedagogical process, content, forms and innovative methods of improving the creative activities of a teacher.

References

Bondarevskaia, 2000 – Bondarevskaia E. Teoryia y praktyka lychnostno-oryentyrovannoho obrazovanyia. Rostov na Donu, 2000. 354 s.
Hrysiuk, 2013 – Hrysiuk O. M. Profesiina kompetentnist suchasnoho pedahoha v svitli idei K. D. Ushynskoho. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky. 2013. Vyp. 110. S. 202-204.
Dybkova, 2006 – Dybkova L. M. Indyvidualnyi pidkhid u formuvanni profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv : avtoreferat dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk. Kyiv, 2006. 20 s.
Metodychni rekomendatsii, 2016 – Metodychni rekomendatsii dlia rozroblennia profiliv stupenevykh prohram, vkliuchaiuchy prohramni kompetentnosti ta prohramni rezultaty navchannia / per. z anhl. Natsionalnoho eksperta z reformuvannia vyshchoi osvity Prohramy Erazmus+, d-ra tekhn. nauk, prof. Yu. M. Rashkevycha. Kyiv : TOV «Polihraf plius», 2016. 80 s.
Natsionalna stratehiia, 2013 – Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. Skhvaleno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 roku No 344. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html (data zvernennia: 16.11.2018).
Passov, 2002 – Passov E. Kulturosoobraznaia model professyonalnoi podhotovky uchytelia: fylosofyia, soderzhanye, realyzatsyia. Inozemni movy. 2002. No4. S. 3-18.
Pelaheichenko, 2009 – Pelaheichenko V. Kliuchovi komponenty kompetentnosti vchytelia. Vidkrytyi urok: rozrobky, tekhnolohii, dosvid. 2009. No 2. S. 55-60.
Pro vyshchu osvitu, 2014 – Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01 lyp. 2014 r. No 1556-VII. URL: http://zakon.rada.gov.iia/laws/sliow/1556-l8 (data zvernennia: 16.11.2018).
Pro osvitu, 2017 – Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05 ver. 2017 r. No 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia: 16.11.2018).
Standart vyshchoi osvity, 2018 – Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 013 «Pochatkova osvita», stupin vyshchoi osvity «bakalavr» : proekt / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i- nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti (data zvernennia: 16.11.2018).
Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk, 1997 – Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / Honcharenko C. U. ; hol. Red. S. Holovko ; hed. S. Kaverina. Kyiv : Lybid, 1997. 374 s.
Published
2018-11-11
How to Cite
Bihun, O. (2018). Training of future teachers in colleges: pedagogical constituent. HUMANITARIUM, 43(2), 16-24. Retrieved from https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/495
Section
Pedagogy