Pedagogical potential of polyphony in shaping the dialogical thinking of future teachers of musical art

  • Han Le post-graduate of the Department of musical art and choreography of the State Establishment «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsjkyj». https://orcid.org/0000-0002-6071-9944
Keywords: future teacher of musical art, polyphony, musical thinking, polyphonic thinking, dialogue, technology «dialogue of cultures», text, context, intertext.

Abstract

The article analyzes the pedagogical potential of polyphony in forming the dialogicity of thinking of future teachers of musical art. A contemporary and promising direction for solving the problem of the quality of the professional training of future teachers of musical art is the comprehension of polyphony as a term that denotes the versatility in the direct and indirect meanings: multiplicity, multilayer, multidimensional.

One of the most common approaches to the scientific presentation of the polyphony phenomenon is its consideration in the context of the problem of thinking. Based on the translation of the basic structures of philosophical thinking with its own specificity of reflection of reality, the expression of thoughts and feelings of the artist in the artistic image arises artistic thinking. Polyphonic works, as a content component of the piano training of future teachers of musical art, detect a type of polyphonic musical thinking. This category in contemporary art and humanities reflects the characteristic principles of interaction between different perspectives of cultural phenomena.

Of particular importance in the context of modern requirements of musical performance is the creation of scientific and pedagogical foundations of the formation of polyphonic thinking of future teachers of musical art. The pedagogical content of the polyphonic thinking of the artist attracts the attention of many researchers, proving our reasoning on this subject to the thought of his productivity in the realm of dialogical thinking of the future teacher-musician. Polyphony, as a combination of «voices» in the broad humanitarian sense, is powerfully represented in modern pedagogy. The teacher of musical art influences the polyphony of the attitude of the schoolchildren to the works of musical art, therefore, he is the creator of the «polyphonic» artistic image of a musical work, since he brings him another voice - his own understanding, interpretation.

References

Abrosymova, 2008 – Abrosymova L. V. Ystoryko-fylosofskyi analyz kontseptsyi dyalohyzma XX veka: M. Buber, O. Rozenshtok-Khiussy, M. M. Bakhtyn / L. V. Abrosymova // Avtoref. dys. ... kand. fylos. nauk / Mosk. hos. un-t. – M., 2008. – 26 s.
Avtonomova, 2009 – Avtonomova N. S. Otkrуtaia struktura: Yakobson-Bakhtyn-Lotman-Hasparov / N. S. Avtonomova. – M.: Rossyiskaia polytycheskaia еntsyklopedyia (ROSSPЭN), 2009. – 503 s.
Bakhtyn, 1979 – Bakhtyn M. M. Еstetyka slovesnoho tvorchestva / M. M. Bakhtyn. – Moskva: Yskusstvo, 1979. – 424 s.
Harbar, 2001 – Harbar H. A. Rozvytok piznavalnoi samostiinosti studentiv (na materiali kursu «Polifoniia») / H. A. Harbar // Avtoref. dys. ... kand. ped. nauk / Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv. – K., 2001. – 19 s.
Davydchyk, 2008 – Davydchyk A. B. Formyrovanye polyfonycheskoho mыshlenyia nachynaiushcheho pyanysta / A. B. Davydchyk // Avtoref. dyss. ... kand.ped.nauk [Elektronnыi resurs]. – SPb., 2008. – 21 s. URL.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Elystratova, 2003 – Elystratova H. B. Muzыkalnoe mыshlenye kak forma kreatyvnoi deiatelnosty / H. B. Elystratova // Dys. ... kand. fylos. nauk / Saranskyi hos. unyversytet. – Saransk, 2003. – 198 c.
Koreshkova, 2002 – Koreshkova M. E. Vospytanye teoretycheskoho (postyhaiushcheho) mыshlenyia starsheklassnykov v protsesse osvoenyia polyfonycheskoi muzыky / M. E. Koreshkova // Avtoref. dyss. ... kand. ped. nauk [Elektronnыi resurs]. – M., 2002. – 21 s. URL.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Kramska-Berestovska, Panasiuk, 2003 – Kramska-Berestovska S. H., Panasiuk V. Yu. Do pytannia henezy pedahohichnoi tekhnolohii dialohu kultur / S. H. Kramska-Berestovska, V. Yu. Panasiuk // Pedahohichni nauky: Zbirnykh naukovykh prats. – Sumy: SumDPU im A. S. Makarenka, 2003. – S. 368 – 374.
Krysteva, 2000 – Krysteva Yu. Bakhtyn, slovo, dyaloh y roman. Frantsuzskaia semyotyka: Ot strukturalyzma k poststrukturalyzmu / Yu. Krysteva. – Moskva, 2000. – S. 427–457.
Rozhko, 2002 – Rozhko E. P. Formyrovanye polyfonycheskoho mыshlenyia studentov vuzov kulturы y
yskusstv v klasse fortepiano / E. P. Rozhko // Dyss. ... kand.ped.nauk : [Elektronnуi resurs]. – M., 2002. – 330 s. URL.: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polifonicheskogo- myshleniya-studentov-vuzov-kultury-i-iskusstv-v-klasse-fortepy#ixzz3t5gZHa1A
Roitberh, 2007 – Roitberh N. V. Dyalohycheskaia pryroda rok-proyzvedenyia / N. V. Roitberh // Dyss. ... kand. fyloloh. nauk / Donetskyi nats. unyversytet. – Donetsk, 2007. – 213 s.
Sybiriakova-Khikhlovska, 2007 – Sybiriakova-Khikhlovska M. I. Formuvannia dosvidu spryiniattia polifonii u maibutnikh uchyteliv muzyky / M. I. Sybiriakova-Khikhlovska // Dys. ... kand.ped.nauk. Kyiv, 2007. 285 s.
Skrypnyk, 1996 – Skrypnyk K. D. Fylosofyia. Lohyka. Dyaloh / K. D. Skrypnyk. – Rostov-na-Donu: Yzd-vo Rost. un-ta, 1996. – 146 s.
Chernaia, 2015 – Chernaia M. R. Polyfonycheskye zhanrы v tvorchestve V. A. Motsarta: tradytsyonnoe y osobennoe / M. R. Chernaia // Zhurnal Obshchestva teoryy muzуky. Vуp. 2015/1 (9). – S. 19–31.
Yuzhak, 1975 – Yuzhak K. O pryrode y spetsyfyke polyfonycheskoho mуshlenyia / K. Yuzhak // Polyfonyia. Sbornyk statei. – M.: Muzуka, 1975. – S. 6–62.
Published
2018-11-11
How to Cite
Le, H. (2018). Pedagogical potential of polyphony in shaping the dialogical thinking of future teachers of musical art. HUMANITARIUM, 43(2), 140-148. Retrieved from https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/508
Section
Pedagogy